POSH FASHION 

Identiteit van de ondernemer 

POSH FASHION‚ÄĮ¬†

Wolleweverstraat 5 

3841 AZ Harderwijk‚ÄĮ¬†

 

Telefoonnummer: 0341 428861‚ÄĮ¬†

Internetadres: www.poshfashion.nl‚ÄĮ¬†

Email: info@poshfashion.nl 

Kvk nr: 51267721 met vestigingsnummer: 000021327386‚ÄĮ¬†

Btw-identificatienummer: 193038328B01‚ÄĮ¬†

 

Social media: 

Facebook: https://www.facebook.com/POSHFASHION.harderwijk/‚ÄĮ¬†

Instagram: http://instagram.com/poshfashionharderwijk 

 

Onze algemene voorwaarden zijn conform de bepalingen van de Consumentenautoriteit.  

Uw rechten als consument zijn dus goed geborgd. 

 

‚ÄĮArtikel 1. Begrippen en toepasselijkheid:¬†

1.1  

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van POSH FASHION zijn deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) van toepassing. Er kan slechts van de algemene voorwaarden worden afgeweken na schriftelijke overeenkomst met POSH FASHION.  

Zowel POSH FASHION als de klant erkennen de juridische geldigheid van elektronische communicatie, zoals tevens bepaald in Europese regelgeving. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. 

1.2   

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 

1.3  

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten / ontbinden: 

2.1 

Alle aanbiedingen van POSH FASHION zijn vrijblijvend en POSH FASHION behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

2.2  

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door POSH FASHION.  

POSH FASHION houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren. Van een dergelijke weigering wordt u‚ÄĮ al dan niet met opgaaf van reden op de hoogte gesteld.¬†¬†

Een eventuele reeds gedane betaling wordt in dat geval uiteraard teruggestort op de bankrekening waarvan deze betaling afkomstig is. 

2.3  

Door bij ons te bestellen - via de website dan wel per e-mail - ontstaat een rechtsgeldige koopovereenkomst waarop betaling dient te volgen. Deze overeenkomst kan slechts worden ontbonden indien u als klant binnen 8 dagen na het sluiten van deze overeenkomst aan ons te kennen geeft de koopovereenkomst te willen ontbinden. De overeenkomst is pas ontbonden zodra u per e-mail een bevestiging van ons hebt ontvangen, de bestelling is dan geannuleerd. 

Artikel 3. Prijzen / verzendkosten / betaling / wanbetaling: 

3.1  

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW. 

3.2  

Wij berekenen per bestelling ‚ā¨2,95 verzendkosten. Vanaf ‚ā¨24,95 -> GRATIS VERZENDING¬†

3.3  

Wij werken door middel van vooruitbetaling (iDEAL). Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Voor online betalingen worden géén extra kosten berekend. Na ontvangst van uw gehele betaling verzenden wij uw bestelling. Alle artikelen blijven eigendom van POSH FASHION totdat de gehele betaling is ontvangen. 

3.4  

Er is sprake van wanbetaling indien 21 dagen na het sluiten van de overeenkomst het factuurbedrag niet of nog niet geheel is voldaan. De koper wordt dan schriftelijk gemaand het gehele dan wel het resterende bedrag vermeerderd met ‚ā¨ 10,00 administratiekosten per omgaande te voldoen. Indien het bedrag niet binnen 7 dagen is voldaan, is verkoper gerechtigd het te vorderen bedrag vermeerderd met genoemde administratiekosten via gerechtelijke weg te incasseren.¬†

Artikel 4. Levering: 

4.1   

Wij proberen de bestellingen die voor 16:00 uur zijn besteld, diezelfde dag nog te versturen. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen meer dagen van afwijken dan krijgt u hiervan per e-mail bericht.  

4.2  

Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem/haar uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. 

4.3  

Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. 

4.4 

Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden. Echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een artikel niet meer leverbaar is. In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Artikel 5. Herroepingsrecht / retournering: 

5.1 

 Na ontvangst van de bestelde artikelen hebt u een bedenktijd van 8 dagen. Hebt u de bestelde artikelen retour gestuurd, dan mag u op het retourformulier invullen of u een vervangend artikel zou willen of je aankoopbedrag terug gestort wil krijgen excl. de verzendkosten. De te retourneren artikelen dienen binnen 8 dagen na ontvangst met het retourformulier aan ons geretourneerd te worden en door ons te zijn ontvangen. 

5.2  

Het artikel dient bij ontvangst te worden nagekeken op eventuele fouten, onvolmaaktheden of beschadigingen. Deze dienen binnen 2 dagen per e-mail aan ons te worden gemeld. Artikelen met een fout, onvolmaaktheid of beschadiging die retour worden gezonden zonder dat er binnen 2 dagen na ontvangst een melding is gedaan van een foutje, onvolmaaktheid of beschadiging, kunnen niet worden geaccepteerd. 

5.3  

Wij zullen een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren.  

Deze garantie vervalt o.a. wanneer: 

a. Het artikel gedragen en/of gewassen is; 

b. Het artikel beschadigd is en/of u getracht heeft de schade c.q. gebrek te herstellen; 

c. De label(s) en/of toebehoren ontbreken; 

d. U de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructie niet hebt opgevolgd; 

e. Het artikel volgens de specificatie(s) van u is vervaardigd. 

5.4  

Wij zullen na ontvangst binnen 5 werkdagen het reeds betaalde bedrag exclusief verzendkosten terug storten op de opgegeven bankrekening. 

5.5  

De kosten voor retourzending zijn voor uw eigen rekening. U dient retour artikelen te allen tijde voldoende te frankeren, anders worden ze niet in ontvangst genomen. 

5.6  

U bent zelf verantwoordelijk voor de retour gezonden artikelen. Voorwaarden voor het daadwerkelijk gebruikmaken van uw herroepingsrecht is dat de betreffende artikelen deugdelijk verpakt, compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de onbeschadigde en originele verpakking geretourneerd worden samen met de pakbon en het retourformulier. Indien beschadigingen zijn opgetreden als gevolg van een ondeugdelijke verzendverpakking of indien het poststuk onvoldoende gefrankeerd is, houdt POSH FASHION zich het recht voor om een retourzending te weigeren. 

5.7  

Het herroepingsrecht is NIET van toepassing op aanbiedingsartikelen, afgeprijsde artikelen, accessoires, applicaties, knopen, ritsen, sieraden en wat hygi√ęne betreft gevoelige artikelen.¬†

5.8  

Het herroepingsrecht vervalt indien koper zich niet heeft geconformeerd aan de betalingstermijn van 21 dagen, zoals genoemd in artikel 3.4. 

Artikel 6.  Aansprakelijkheid: 

6.1  

Iedere aansprakelijkheid van POSH FASHION en van het personeel en de producten van POSH FASHION voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. POSH FASHION is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 

6.2  

POSH FASHION aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de artikelen van POSH FASHION. 

6.3  

Iedere aansprakelijkheid van POSH FASHION jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten 

hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan POSH FASHION verschuldigd is. 

6.4  

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en POSH FASHION, dan wel tussen POSH FASHION en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en POSH FASHION, is POSH FASHION niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van POSH FASHION. 

‚ÄĮArtikel 7. Overmacht:¬†

7.1  

POSH FASHION heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat POSH FASHION gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

7.2   

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan POSH FASHION kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 8. Diversen: 

8.1 

Indien u aan POSH FASHION schriftelijk opgave doet van een adres, is POSH FASHION gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan POSH FASHION schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar uw bestellingen dienen te worden gezonden. 

8.2  

Wanneer door POSH FASHION gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat POSH FASHION deze voorwaarden soepel toepast. 

8.3  

Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met POSH FASHION in strijd zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door POSH FASHION vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

Artikel 9: Toepasselijk recht / geschillen: 

9.1  

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

9.2  

Eventuele geschillen welke niet zonder tussenkomst van een rechter kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd bij een door POSH FASHION aan te wijzen rechtbank. 

 

 

¬© 2016 - 2024 POSH FASHION¬† ūü©∑ | sitemap | rss